Det kallas att vara nörd

När man sitter en lördagskväll och vrider och vänder på halva avelsdata.

Kikade bland annat på spindeldiagrammen för Rockys avkommor nu när alla, som gjort BPH, finns tillgängliga på avelsdata.

Han har i dagsläget 20 registrerade valpar efter sig i sverige, av dessa 20 är 7 stycken födda i mars 2015 så de har ännu inte uppnått rätt ålder för att göra BPH (är ju bara bebisar), av övriga 13 avkommor har 6 stycken gjort BPH.

Dessa 6 kommer ur 3 olika kombinationer.

Och så här ser spindeldiagrammet ut för Rockys avkommor idag. Nedanför detta diagram har jag kopierat SKKs defintion av de 7 beteendegrupper de sorterar in beteendena i; Socialitet ; Lekintresse; Matengagemang; Förarkontakt; Nyfikenhet; Rädsla/Osäkerhet och Hot/Aggressivitet och skrivit hur Rockys avkommor reagerat. SKKs text har jag gjort kursivt.

OBS! Det blå strecket är genomsnittet för rasen och det röda genomsnittet för Rockys avkommor, fortfarande är det rätt få som har gjort BPH av hela populationen och Rockys 6 valpar (även om det nästan är 50% av de som kan göra BPH) är även de rätt få till antalet. Men det förhindrar inte mig att nörda in mig ;)

Rockys avkommor BPHfoek

 

 

 

 

Socialitet

Socialitet ger en uppfattning om hur social hunden är gentemot främmande människor. Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet, hur ivrigt och länge den hälsar, om den kanske är mycket undergiven. Hur intresserad en hund är av människor den inte känner och dess agerande vid ett möte är delvis beroende av rastillhörighet men också av individens egen personlighet. En hunds egna erfarenheter, positiva såväl som negativa, spelar också in.

Rockys avkommor: Visar mer socialitet på alla delbitar – de hälsar längre och med högre intensitet på den person som är främmande för dem i början (dvs testledaren) och samma gäller för den närmande personen som sakta rör sig mot dem i mitten av ”banan”. De visar en lägre grad undergivenhet än genomsnittet i socialitet. Överlag tycker de alltså om människor och vill gärna hälsa både på en person som närmar sig dem i vänlig inställning och som rör sig lite mer hotfullt/stelt.

Lekintresse
Lekintresse tar fasta på hundens intresse för att leka, dels med ett eget favoritföremål, dels med ett föremål som är standardiserat för BPH. Både förare och testledaren leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresse för föremål. Lekintresset och sättet att leka varierar stort mellan olika hundraser.

Rockys avkommor:  De har betydligt högre lekintresse, och kampar mera, än genomsnittet för rasen både i lek med förare och testledare. De leker dvs både med egen leksak och med ett nytt föremål, har hög intensitet och kampar gärna – både med matte och främmande person.

Matengagemang
Hundar som har ett lagom stort intresse för mat eller godbitar är ofta lätta att motivera i en träningssituation. En hund som uppskattar godbitar är i regel beredd att anstränga sig och försöka flera gånger för att nå den eftertraktade belöningen.

Rockys avkommor: Har ett större engagemang för mat, de försöker alltså i större grad att ta sig in i burkarna för att nå godiset.

Förarkontakt
Förarkontakt beskriver hundens benägenhet att hålla kontakt med sin förare och vilja att engagera sig med denne i t ex lek. Hunden kan också söka stöd och uppbackning hos föraren när den ställs inför ett problem som den inte kan lösa själv.

Rockys avkommor: Har en högre grad kontakt med sin förare under matengagemanget, vilket innebär att de kan söka stöd eller tillåtelse hos sin förare i jakten på godbitarna.  Under leken är de engagerade tillsammans med sin förare och bibehåller kontakten med matte/husse även under lek.

Nyfikenhet
Att få en uppfattning om en hunds nyfikenhet är ofta en viktig del av en mentalbeskrivning. Nyfikenhet är en värdefull egenskap hos den hund som ska utbildas i någon form. Nyfikenhet innebär att hunden har drivkraft att utforska sin omgivning och föremål i både kända och okända miljöer. Har den blivit skrämd, kommer nyfikenheten väl till pass eftersom den hjälper hunden att närma sig och undersöka det som utlöst känslan och i förlängningen komma över den.

Rockys avkommor: Har mindre nyfikenhet än genomsnittet vid överraskningen (den gubbe som flyger upp framför dem), det kan alltså ta längre tid för undersökande än genomsnittet. De har mer nyfikenhet vid skramlet, och kan då vara snabbare fram för att undersöka men också vara mer nyfiken i de passager man gör förbi skramlet efteråt. De har mindre aktivitet vid skott (är alltså mer trygga i skotten än genomsnittet) och undersöker övriga omgivningen i mindre utsträckning.

Rädsla/osäkerhet
En allmänt osäker eller ängslig hund lever hela tiden med en ständig beredskap på att något otrevligt ska inträffa. Motsatsen är hunden med stor självsäkerhet som uppträder på ett tryggt, balanserat sätt och som utstrålar att den har läget under kontroll. Mellan dessa två ytterligheter finns många nivåer av ängslan och oro. Specifika rädslor är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan vara miljörädslor som gör hunden obekväm, ängslig, kanske till och med flyktbenägen i nya miljöer eller rädd för att gå på vissa typer av underlag. Sociala rädslor riktar sig framför allt mot människor och en generell rädsla för människor är ofta ärftligt betingad precis som många andra beteenden.

Rockys avkommor:
– de visar mindre oro/rädsla och mindre avståndstagande vid den närmande personen (den som rör sig sakta mot hunden).
– de visar mindre oro/rädsla och mindre avståndstagande vid den främmande personen (testledaren i inledningen av BPHt).
– de är mindre förarbundna vid promenaden testledaren tar med hunden i inledningen, de är alltså mer benägna (trygga) att följa med en främmande person.
– de är mindre oro/rädsla vid överraskningen (gubben som flyger upp framför dem)
– de är lika trygga vid skramlet som övriga rasen
– de är mer benägna att fly vid överraskningen, reagerar alltså genom att snabbt kasta sig ifrån det som dyker upp.
– de är mindre benägna att fly vid skramlet, här stannar de till vid skramlet/matte/alt. går fram när det skramlar till
– de visar mindre rädslor/osäkerhet vid skotten och är alltså trygga vid skott, står stilla alternativt reagerar inte.
– de är mer osäkra på underlaget.

Hot/aggressivitet
Många hundar visar någon gång hotbeteenden eller aggressiva beteenden. De utgör ofta ett naturligt inslag i hundens beteenderepertoar men ska inte ta sig sådana uttryck att hunden upplevs som skrämmande och problematisk, varken av ägare eller omvärld.

Rockys avkommor: Visar lite mer hot på den närmande personen och även på överraskningen som flyger upp. Lika lite/mycket hot på främmande person samt samma siffror som genomsnittet på rasen under imponerbeteenden.

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Rockys valpar är mer sociala/visar mer tillgänglighet, har mer lekintresse, visar lite mer hot, mindre skottosäkerhet/skottaktivtet (dvs är tryggare i skott) och betydligt mindre oro/osäkerhet/rädsla än genomsnittet av rasen.  

test